Wróć do sklepu

Regulamin sprzedaży hurtowej

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej hurt.wassyl.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod hurt.wassyl.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Plac Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław REGON: 366118962, NIP: 8971832776 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Konto Hurtownika - aktywne konto w Sklepie www.hurt.wassyl.pl, które umożliwia składanie zamówień hurtowych.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.hurt.wassyl.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://hurt.wassyl.pl, prowadzony jest przez hurt.wassyl.pl WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Plac Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław REGON: 366118962 NIP: 8971832776.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub
b) dowolnej innej przeglądarki kompatybilnej z w.w.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurt.wassyl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego hurt.wassyl.pl jest rejestracja Konta Hurtownika na stronie Sklepu.

3.2. Rejestracji Konta Hurtownika dokonuje obsługa Sklepu, na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych firmy oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Obsługa sklepu hurt.wassyl.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta Hurtownika w uzasadnionych przypadkach - w szczególności w sytuacji, kiedy profil działalności firmy Klienta nie jest związany ze stacjonarnym obrotem artykułami chemii gospodarczej. W przypadkach uzasadnionych interesem firmy i utrzymaniem poufności danych zastrzegamy możliwość przyznania obsługi indywidualnej danego kontrahenta, w szczególności dużych podmiotów, lub podmiotów powiązanych z dostawcami współpracującymi bezpośrednio z naszą firmą. Przyznanie statusu obsługi indywidualnej jest jednoznaczne z brakiem możliwości rejestracji takiego podmiotu na platformie hurtowej. Przez stacjonarny obrót artykułami chemii gospodarczej rozumiane jest posiadanie stacjonarnej hurtowni, sklepu, stoiska handlowego, w których prowadzona jest sprzedaż w/w artykułów.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli nie wynika to z ogólnodostępnych danych, obsługa platformy B2B może poprosić o uzupełnienie danych potwierdzających obrót danego podmiotu środkami chemii gospodarczej, oraz przesłanie dodatkowych informacji o prowadzonej działalności celem weryfikacji poprawności procesu rejestracji, tj:

a) adres sklepu wraz ze zdjęciem
b) adres stoiska handlowego wraz ze zdjęciem
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia procesu aktywacji konta.

3.5. Obsługa sklepu hurt.wassyl.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez hurt.wassyl.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub firmy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
d) dopuści się bez pozwolenia i uprzedniej zgody: kopiowania, powielania lub wykorzystywania zawartości stron internetowych jakiegokolwiek kanału sprzedaży firmy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a w szczególności kopiowania zdjęć lub opisów stworzonych przez firmę WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W przypadku stwierdzenia kopiowania autorskich zdjęć lub opisów obsługa platformy nie udostępni lub zablokuje w trybie natychmiastowym dostęp do zawartości serwisu. Dodatkowo w takim przypadku firma WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa może wezwać do bezzwłocznego zaprzestania wykorzystywania materiałów stanowiących jej własność.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody hurt.wassyl.pl.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (m.in. skanery ofert oraz cen) lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla hurt.wassyl.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
g) konto w serwisie jest bezpłatne, jednak warunkiem utrzymania aktywnego konta jest złożenie minimum jednego zamówienia w skali miesiąca. Osoby logujące się tylko w celu sprawdzania cen i nie składające zamówień nie będą miały utrzymywanego konta na platformie.
h) weryfikacja aktywności konta następuje w okresach miesięcznych.

WAŻNE!
3.9. Właściciel sklepu Wassyl.pl nie zezwala na kopiowanie zdjęć oraz opisów (w całości lub w części). W szczególnych przypadkach takie zezwolenie może zostać udzielone przez właściciela w formie pisemnej. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową wwww.hurt.wassyl.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) uwag.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z hurt.wassyl.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurt.wassyl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13 Sklep hurt.wassyl.pl stanowi platformę hurtową skierowaną do przedsiębiorców zajmujących się stacjonarnym obrotem (sprzedażą detaliczną lub hurtową) artykułami odzieżowymi dla kobiet.

4.14 Minimalna kwota zamówienia hurtowego wynosi 1000 zł netto.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy znajdują się na TEJ stronie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. O realnym terminie wysyłki każdorazowo informujemy w wiadomościach e-mail wysyłanych po złożeniu zamówienia.

VI. Ceny, metody płatności i Faktury VAT.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego podany na stronie kontakt oraz po złożeniu zamówienia,
b) płatnością w systemie online pośrednika (PayU),
d) gotówką przy dostawie zamówienia do rąk przewoźnika,
e) kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest ...

6.3 Domyślną formą przesyłania faktur jest przesyłanie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

6.4. Do zamówień złożonych na platformie hurtowej dokumentem sprzedaży może być wyłącznie Faktura Vat.

6.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
a) edycję treści dokumentu,
b) komentowanie,
c) wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d) montaż dokumentu,
e) kopiowanie zawartości dokumentu,
f) wydzielanie stron.

6.6 Nie ma możliwości wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do jednego zamówienia. Do jednego zamówienia wystawiany jest jeden dokument na całość zamówienia- Faktura Vat.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email wskazany na stronie kontakt. WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

7.3. WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest jednocześnie dystrybutorem, jak i producentem towarów. W tym przypadku ponosimy odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w przepisach prawa.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Plac Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław, mailowo pod adres email wskazany na stronie kontakt lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Ochrona Danych Osobowych

9.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9.4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.

9.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

9.6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WASSYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sklep korzysta z technologii przechowujących i uzyskujących dostęp do informacji na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci Internet - w szczególności z wykorzystaniem tzw. plików cookies. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez operatora sklepu lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się TUTAJ.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel